1. അനുമാത്രം

    1. അവ്യ.
    2. മാത്രതോറും, നിമിഷം തോറും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക