1. അനുമാനം

    1. നാ.
    2. ഒരു അർത്ഥാലങ്കാരം
    1. തര്‍ക്ക.
    2. ഊഹം, ആറുപ്രമാണങ്ങളിൽ ഒന്ന്, പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു വസ്തുവിൽനിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായ ഒന്നിനെ ഊഹിക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക