1. അനുയാജം

    1. നാ.
    2. യജ്ഞാംഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക