1. അനുയാത്ര

    1. നാ.
    2. ബഹുമാനമുള്ളവരെ യാത്രയാക്കുമ്പോൾ കൂടെ പോകൽ, ആചാരപൂർവകം പിറകെ യാത്രചെയ്യൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക