1. അനുയാത്രികൻ

    1. നാ.
    2. കൂടെപോകുന്നവൻ
  2. ആനുയാത്രികൻ

    1. നാ.
    2. അനുയാത്രചെയ്യുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക