1. അനുയായി

    1. നാ.
    2. അനുചരൻ, കൂട്ടുകാരൻ
    3. ഒരു ആചാര്യനെ അനുസരിക്കുന്നവൻ. (സ്ത്രീ.) അനുയായിനി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക