1. അനുരഞ്ജനം

    1. നാ.
    2. യോജിപ്പിക്കൽ, യോജിപ്പ്
    3. പ്രീണനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക