1. അനുരണനം

    1. നാ.
    2. മാറ്റൊലി
    3. (മണിനാദത്തെ തുടർന്നുള്ള) മൃദുവായ ശബ്ദം
    1. അലം.
    2. വ്യഞ്ജന, അനുസ്വാനധ്വനി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക