1. അനുരതൻ

    1. നാ.
    2. താത്പര്യമുള്ളവൻ, ആസക്തൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക