1. അനുരസം

    1. നാ.
    2. മാറ്റൊലി
    3. അപ്രധാനരസം, അംഗരസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക