1. അനുരൂപം

    1. അവ്യ.
    2. ചേർച്ചപോലെ, യുക്തമാം വണ്ണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക