1. അനുരൂപ1

    1. വി.
    2. സാദൃശ്യമുള്ള, ചേർച്ചയുള്ള
  2. അനുരൂപ2

    1. നാ.
    2. അനുരൂപയായവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക