1. അനുരോധനം

    1. നാ.
    2. അനുരോധം
  2. അനുരോദനം

    1. നാ.
    2. കൂടെയുള്ള കരച്ചിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക