1. അനുരോധിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. തടുക്കുക
  3. ബന്ധിക്കുക
  4. വളയുക
  5. അനുസരിക്കുക
  6. അനുഷ്ഠിക്കുക
  7. ഇഷ്ടപ്പെടുക
  8. അനുനയിക്കുക
  9. നിർബന്ധിക്കുക
  10. അനുകൂലിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക