1. അനുലാസം

    1. നാ.
    2. ആണ്മയിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക