1. അനുവക്താവ്

    1. നാ.
    2. ഏറ്റുപറയുന്നവൻ, കുടെ പറയുന്നവൻ
    3. മറുപടി പറയുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക