1. അനുവസിത

    1. വി.
    2. വസ്ത്രം ധരിച്ച
    3. വസ്ത്രങ്ങൾ ചേർത്തുകെട്ടിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക