1. അനുവാചക

    1. വി.
    2. വായിക്കുന്ന
    3. കേൾക്കുന്ന
    4. തുടർന്നു പറയുന്ന, ഏറ്റുപറയുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക