1. അനുവാദകൻ

    1. നാ.
    2. പരിഭാഷകൻ
    3. പിന്താങ്ങുന്നവൻ
    4. ഒരാൾ പറയുന്നതിനെ ഏറ്റുപറയുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക