1. അനുവാദമുറിയോലക്കരണം

    1. നാ.
    2. ഓലയിൽ എഴുതിയ പറ്റുചീട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക