1. അനുവിദ്ധ

    1. വി.
    2. തുളയ്ക്കപ്പെട്ട
    3. കെട്ടുപിണഞ്ഞ, ചുറ്റപ്പെട്ട
    4. മൂടപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക