1. അനുവൃത്തദൃഷ്ടി

    1. നാ. നാസ്യ.
    2. വേഗത്തിൽ മേൽപ്പോട്ടും കീഴ്പ്പോട്ടും ഉള്ള നോട്ടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക