1. അനുവൃത്തി

    1. നാ.
    2. അനുസരണം
    3. തുടർച്ച, ആവർത്തിക്കൽ
    4. പൂർവാംശത്തിൽനിന്ന് ഉത്തരാംശത്തിലേക്ക് വാക്കുകളെടുത്തുചേർത്ത് അർത്ഥം വിശദമാക്കൽ
    5. നാട്യാലങ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക