1. അനുവേധം

    1. നാ.
    2. തുളയ്ക്കൽ, മുറിക്കൽ
    3. സംയോഗം
    4. മിശ്രണം
    5. സമ്പർക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക