1. അനുവ്രത

    1. വി.
    2. വ്രതങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന, സ്വകർമങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക