1. അനുവർത്തിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. അനുസരിക്കുക
  3. പിന്നാലെ പോകുക
  4. പെരുമാറുക
  1. വ്യാക.
  2. നേരത്തെപറഞ്ഞ ഒരുനിയമം സന്ദർഭത്തിൽ ചേർക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക