1. അനുശാസനം

  1. നാ.
  2. വരുതി, കൽപന, ഭരണം
  3. ചട്ടം, പ്രമാണം
  4. ഗുണദോഷം
  5. നിർബന്ധനടപടി
  6. ശിക്ഷിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക