1. അനുശാസിതാവ്

    1. നാ.
    2. അനുശാസകൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക