1. അനുശോചനം

    1. നാ.
    2. അനുശോകം, വേറൊരാളിനോടുചേർന്നു ദുഃഖിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക