1. അനുഷംഗം

    1. നാ.
    2. ചേർച്ച
    3. ആസക്തി
    4. ദൃഡബന്ധം
    5. കരുണ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക