1. അനുഷക്തി

    1. നാ.
    2. കൂറ്, അനുരക്തി, ദയ
  2. അനുഷക്ത

    1. വി.
    2. ഒന്നുചേർന്ന, ബന്ധപ്പെട്ട, ആസക്തിയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക