1. അനുഷ്ഠാനകല

    1. നാ.
    2. അനുഷ്ഠാനത്തിൻറെ ഭാഗമായി നടത്തുന്നതോ അനുഷ്ഠാനസ്വഭാവമുള്ളതോ ആയ കല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക