1. അനുഷ്ഠാപക

    1. വി.
    2. അനുഷ്ഠിപ്പിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക