1. അനുഷ്ഠിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ആചരിക്കുക, ചെയ്യുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക