1. അനുസന്ധാനം

  1. നാ.
  2. ജ്ഞാനം
  3. അന്വേഷണം
  4. വിചാരണ
  5. കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ
  6. പദ്ധതി
  7. ലക്ഷ്യമാക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക