1. അനുസരം

  1. നാ.
  2. അനുസരണം
 2. അനുസാരം

  1. നാ.
  2. അനുസരണം
  3. അനുഗമനം
  4. ഔചിത്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക