1. അനുസരണം

    1. നാ.
    2. സമ്മതം
    3. പിന്നാലെ പോകൽ
    4. ആജ്ഞയനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക