1. അനുസരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. അനുസരണം ഉണ്ടാകുക, അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക