1. അനുസരിച്ച്

    1. മുന്‍വിന.
    2. ആദരിച്ച്, അംഗീകരിച്ച്, ആശ്രയിച്ച്, അപേക്ഷിച്ച്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക