1. അനുസസം

    1. നാ.
    2. ചെവിക്കുഴിക്കുമുന്നിൽ കീഴ്ത്താടിയെല്ലിൻറെ അറ്റത്തുള്ള ഒരു മർമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക