1. അനുസ്മരണം, -സ്മൃതി

    1. നാ.
    2. വീണ്ടുമുള്ള ഓർമ, കൂടെക്കൂടെയുണ്ടാകുന്ന ഓർമ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക