1. അനുസ്യൂത

    1. വി.
    2. കൂട്ടിനെയ്ത, കൂട്ടിത്തയ്ച്ച
    3. തുടർച്ചയായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക