1. അനുസ്വരം

    1. നാ. സംഗീ.
    2. അടുത്തസ്വരത്തെ മധ്യത്തിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഇരട്ടസ്വരം, സ്ഫുരിതം, സസ, രിരി, ഗഗ, എന്നിവയെ സരിഗ, രിഗരി, ഗമഗ എന്നപോലെ ആലപിക്കുന്നത്, പ്രസന്നാലങ്കാരം
  2. അനുസ്വാരം

    1. നാ.
    2. മകാരത്തിൻറെ ധ്വനി, സ്വരത്തെ തുടർന്നുച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന ശുദ്ധമകാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക