1. അനുസ്വാനധ്വനി

    1. നാ.
    2. അസംലക്ഷ്യക്രമധ്വനി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക