1. അനുർവര

    1. വി.
    2. ഫലവത്തല്ലാത്ത, വിളഭൂമിയല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക