1. അനു(വ്)1

    1. നാ.
    2. അനുവാദം
  2. അനു(വ്)2

    1. നാ.
    2. അനുവാദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക