1. അനൂഢ1

  1. വി.
  2. വഹിക്കപ്പെടാത്ത
  3. വിവാഹം കഴിക്കാത്ത
 2. അനൂഢ2

  1. നാ.
  2. കന്യക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക