1. അനൂന

    1. വി.
    2. കുറവില്ലാത്ത, പൂർണതയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക