1. അനൂനകം

    1. നാ.
    2. ഒന്നൊഴിയാതെയുള്ളത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക