1. അനൂപരുഹം

    1. നാ.
    2. ചതുപ്പുനിലത്തിൽ വളരുന്ന സസ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക